Polityka prywatności

 

Kraków, 25.05.2018

  

 1. Administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest Dariusz Baran DBFILM z siedzibą przy ul. Szymonowica 22, 30-396 Kraków, NIP: 944-177-15-82, REGON: 120692670.

 

 1. DBFilm przetwarza następujące kategorie danych:
 • imię (imiona), nazwisko, adres email, adres do kontaktu, adresy realizacji usług, numer telefonu, wizerunek;
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby.

 

 1. Zakres udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest niezbędny do:
 • wykonania umowy,
 • do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów DBFilm, w tym do prowadzenia marketingu i promocji własnych usług.

 

 1. Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji zawartej umowy,
  • udokumentowania zawartej umowy i zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa,
  • kontaktowania się w sprawach dotyczących realizacji usługi,
  • dla celów archiwizacyjnych,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu procesu realizacji usługi – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;
  • przeprowadzania działań marketingowych (w przypadku udzielenia stosownych zgód)

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak skutkuje brakiem możliwości podjęcia działań zmierzających do podpisania umowy i realizacji usługi.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone; do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym DBFilm jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

 

 1. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, żądania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać:
 • Przesyłając podpisane pismo listem poleconym na adres:

Dariusz Baran dbfilm ul. Szymonowica 22, 30-396 Kraków

 

 1. Odbiorcą udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie DBFilm oraz podmioty współpracujące z DBFilm (np. dostawcy usług IT takich jak hosting);

 

 1. W zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa):
  • żądania od ADO dostępu do nich;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wycofania zgody (dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody).

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Jednocześnie informujemy, że:
 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.